Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden


Houseyourbrands B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58937188, kantoorhoudende te Uithoorn, Randweg 155 – 1 hoog, 1422 ND.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen vanuit Houseyourbrands BV

Artikel 1: Begripsbepaling

 1. Onder Houseyourbrands wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Houseyourbrands B.V.
 2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.


Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Houseyourbrands en haar kopers.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Houseyourbrands uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Houseyourbrands.


Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom

 1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
 2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Houseyourbrands.


Artikel 4: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk een bestelling doet, tenzij Houseyourbrands binnen 48 uur na bestelling, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door Houseyourbrands aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt.


Artikel 5: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Houseyourbrands geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Houseyourbrands gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.


Artikel 6: Betaling

 1. Alle betalingen worden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving geïnd, tenzij Houseyourbrands contante betaling bij levering ofwel vooruitbetaling zal vorderen. 
 2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Houseyourbrands op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Houseyourbrands een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
 3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
 4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
 5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Houseyourbrands krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
 6. Houseyourbrands is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Houseyourbrands zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Houseyourbrands gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Houseyourbrands aan koper geleverde producten blijft bij Houseyourbrands zolang koper de vorderingen van Houseyourbrands ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Houseyourbrands wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Houseyourbrands is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.
 2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door Houseyourbrands geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
 3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Houseyourbrands een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Houseyourbrands aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Houseyourbrands, uit welken hoofde dan ook.


Artikel 8: Levering door Houseyourbrands, levertijd, risico

 1. De bestellingen zullen door Houseyourbrands, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Houseyourbrands heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Houseyourbrands worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Houseyourbrands gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.
 2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Houseyourbrands en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Houseyourbrands, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.
 3. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Houseyourbrands is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.
 4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.
 5. Pallets, rolcontainers, transport kisten die ten allen tijde eigendom blijven van Houseyourbrands, dienen in het zelfde aantal bij de eerst volgende levering klaar te staan om mee retour genomen te kunnen worden. De genoemde transportmiddelen dienen zo aangeleverd te worden dat ze de minst mogelijke ruimte innemen. Extra transportmiddelen kunnen alleen en uitsluitend in nauw overleg en met toestemming van Houseyourbrands en tegen betaling geleverd worden.


Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier

 1. Houseyourbrands is bevoegd om gebruik te maken van door Houseyourbrands aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde- toeleverancier zal Houseyourbrands de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. De derde-toeleverancier levert de via Houseyourbrands te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Houseyourbrands de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Houseyourbrands plaatsvinden.
 3. Houseyourbrands is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Houseyourbrands zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.


Artikel 10: Reclames op door Houseyourbrands geleverde producten / emballage

 1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Houseyourbrands geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
 2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, schriftelijk bij Houseyourbrands te worden gemeld. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Houseyourbrands slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Houseyourbrands zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
 3. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
 4. erugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houseyourbrands.
 5. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Houseyourbrands, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.


Artikel 11: Overmacht

 1. Houseyourbrands is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Indien Houseyourbrands door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Houseyourbrands ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Houseyourbrands het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
 3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 12: Ontbinding

 1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Houseyourbrands gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Houseyourbrands toekomende rechten.
 2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Houseyourbrands nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Houseyourbrands voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Alle vorderingen van Houseyourbrands zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Houseyourbrands heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Houseyourbrands aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Houseyourbrands.
 2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
 3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Houseyourbrands voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Houseyourbrands tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.


Artikel 14: Overige verplichtingen van koper

 1. Koper is verplicht Houseyourbrands onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.


Artikel 15: Wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Houseyourbrands worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.


Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen Houseyourbrands en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Houseyourbrands en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Houseyourbrands of, zulks ter keuze van Houseyourbrands, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.


Artikel 17: Privacy

Wanneer u een overeenkomst sluit met Houseyourbrands slaan wij uw gegevens op. 2. Dit doen we op 2 plekken

 1. In onze financiële administratie. Vanuit deze omgeving versturen wij onze facturen en doen wij onze belastingaangifte. Dit systeem is goed beveiligd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met onze leveranciers.
 2. In ons CRM-systeem. Dit systeem gebruiken wij om contact met u te onderhouden. Contact met u onderhouden doen wij om u te informeren over uw order, nieuwe collecties/merken en aanbiedingen. Dit systeem is goed beveiligd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met onze leverancier.
 3. Vanaf het moment dat u zakendoet met Houseyourbrands stemt u in met de toevoeging van uw informatie aan deze systemen.
 4. Op verzoek kunt u worden verwijderd uit ons CRM-systeem.